Privacyverklaring

BMN Showrooms is een handelsmerk van BMN Bouwmaterialen B.V. begrijpt dat het zeer belangrijk is dat wij open en transparant zijn over de wijze waarop wij uw gegevens beheren, gebruiken en verwerken. Wij zetten ons in voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de website www.bmnshowroom.nl (de “Website”). Deze Privacyverklaring geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens door BMN Bouwmaterialen B.V. en haar groepsmaatschappijen, hierna “BMN”, “wij”, “ons” of “onze”.

1. WANNEER IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING? LEES MEER

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die via de Website worden verzameld, of wanneer u contact met ons opneemt via de op de Website vermelde kanalen (zoals per e-mail, telefonisch, per post of via sociale media).

2. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW PERSOONSGEGEVENS?

BMN is de verwerkingsverantwoordelijke en als zodanig verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wordt aangegeven welke persoonsgegevens door BMN worden verwerkt en voor welke doeleinden en aan welke natuurlijke of rechtspersonen deze gegevens zullen of kunnen worden verstrekt. BMN kan uw persoonsgegevens met derden delen. Zie voor meer informatie paragraaf 4.

3. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

3.1 VOOR HET TECHNISCH EN FUNCTIONEEL BEHEER VAN DE WEBSITE.

 • Wat houdt dit doel in?
  Wanneer u onze Website bezoekt, verwerken onze websitebeheerders technische gegevens inzake het gebruik van de Website, zodat wij de functionaliteiten van de Website kunnen leveren. Met deze technische gegevens kunnen onze websitebeheerders de Website beheren, bijvoorbeeld door technische problemen op te lossen of de toegankelijkheid van bepaalde onderdelen van de Website te verbeteren. Zo zorgen wij ervoor dat u de informatie op de Website snel en eenvoudig kunt (blijven) vinden. Wij gebruiken ook cookies om deze technische aspecten van onze Website te ondersteunen.
 • Op welke wettelijke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?
  Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigde belang om u via onze website informatie over ons te verstrekken.
 • Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?
  Wij verwerken technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, de webpagina’s die u bezoekt, de internetbrowser die u gebruikt, eerdere/volgende bezochte websites, de duur van een sessie en het land dat u heeft gekozen bij uw eerste bezoek aan onze website.
 • Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens voor dit doel?
  De bewaartermijn voor technische gegevens varieert en is afhankelijk van de gebruikte cookies. Zie de Cookieverklaring voor de verschillende cookies en de bijbehorende bewaartermijnen.

3.2 OM VRAGEN TE BEANTWOORDEN EN MET U TE COMMUNICEREN

 • Wat houdt dit doel in?
  Als u via e-mail of vergelijkbaar kanaal (bijvoorbeeld via de op de website vermelde contactgegevens) contact met ons opneemt, gebruiken wij uw persoonsgegevens om op uw vraag of bericht te reageren.
 • Op welke wettelijke grondslag verwerken wij persoonsgegevens voor dit doel?
  Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigde belang om vragen te beantwoorden en om te communiceren met (potentiële) klanten, zakenpartners, websitebezoekers en anderen.
 • Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?
  Wij verwerken uw naam, e-mailadres en alle informatie die u middels uw bericht aan ons verstrekt, alsmede eventuele andere persoonsgegevens die nodig zijn om uw vraag te beantwoorden.
 • Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens voor dit doel?
  Wij bewaren deze gegevens totdat u ons vraagt om deze te verwijderen.

3.3 TER BESCHERMING VAN ONZE WEBSITE TEGEN FRAUDE EN BORGING VAN DE NALEVING VAN ONZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. 

 • Wat houdt dit doel in?
  Wij verwerken uw persoonsgegevens om na te gaan of u zich aan onze Gebruiksvoorwaarden houdt.
 • Op welke wettelijke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?
  Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigde belang om onze website te beschermen.
 • Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?
  Wij verwerken technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, de webpagina’s die u bezoekt, de internetbrowser die u gebruikt, eerdere/volgende bezochte websites, de duur van een sessie en het land dat u heeft gekozen bij uw eerste bezoek aan onze website.
 • Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens voor dit doel?
  De bewaartermijn voor technische gegevens varieert en is afhankelijk van de gebruikte cookies. Zie de Cookieverklaring voor de verschillende cookies en de bijbehorende bewaartermijnen.

3.4 TER NALEVING VAN WET- EN REGELGEVING

 • Wat houdt dit doel in?
  Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan verplichtingen op grond van de common law en het geschreven recht, bijvoorbeeld de regelgeving inzake financieel toezicht.
 • Op welke wettelijke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?
  Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van de wet.
 • Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?
  Wij verwerken technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, de webpagina’s die u bezoekt, de internetbrowser die u gebruikt, eerdere/volgende bezochte websites, de duur van een sessie en het land dat u heeft gekozen bij uw eerste bezoek aan onze website.
 • Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens voor dit doel?
  De bewaartermijn voor technische gegevens varieert en is afhankelijk van de gebruikte cookies. Zie de Cookieverklaring voor de verschillende cookies en de bijbehorende bewaartermijnen.

4. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

4.1 TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS BINNEN BMN

Als wereldwijd bedrijf kunnen wij de gegevens die wij verzamelen internationaal (ook buiten de Europese Economische Ruimte) binnen onze organisatie doorgeven. Uw persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld binnen het concern waartoe BMN behoort, waaronder de aan BMN gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en moedermaatschappijen, die hier te zien zijn. Medewerkers hebben uitsluitend toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden en om hun werkzaamheden te verrichten.

4.2 TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS DOOR DERDEN

De volgende categorieën derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor de levering van diensten aan BMN ter ondersteuning van deze website:
– Forensisch deskundigen
– Website-ontwikkelaar
– IT-leverancier

Wanneer aan derden toegang tot uw persoonsgegevens wordt verleend, treft BMN de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover deze verwerking noodzakelijk is. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een ontvanger in een land dat geen passend beschermingsniveau biedt voor persoonsgegevens, treft BMN maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat worden beschermd, bijvoorbeeld door met deze derden de Europese modelcontractbepalingen aan te gaan.

In andere gevallen worden uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk is vereist of wanneer BMN op grond van een rechterlijk bevel verplicht is deze persoonsgegevens aan de overheid te verstrekken.

4.3 HET GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR VERWERKERS

Wanneer een derde uw persoonsgegevens uitsluitend volgens de aanwijzingen van BMN verwerkt, treedt deze op als verwerker. Wij sluiten een overeenkomst met deze verwerkers. In deze overeenkomst nemen wij verplichtingen op om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens door de verwerker uitsluitend worden verwerkt voor de levering van producten of diensten aan ons.

5. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

BMN hanteert passende waarborgen voor de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens. BMN heeft passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging of onbedoeld(e) verlies, schade, wijziging, ongeoorloofde verstrekking of toegang, alsmede tegen alle andere vormen van onrechtmatige verwerking (waaronder mede begrepen onnodige verzameling) of verdere verwerking.

6. HET GEBRUIK VAN COOKIES

De BMN Showroom-website (www.bmnshowroom.nl.) maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat wij naar uw internetbrowser sturen zodat we uw browser kunnen herkennen wanneer u terugkeert. Cookies kunnen gegevens verzamelen over het gebruik van de website, zoals welke pagina’s worden bezocht en de duur van een gebruikerssessie. Bij gebruik van de website stuurt de cookie gegevens naar BMN. Hier vindt u meer informatie over het gebruik van cookies door BMN.

7. UW RECHTEN

Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy heeft u mogelijk de volgende rechten:

 • Recht van inzage in uw persoonsgegevens
  U kunt ons vragen of wij persoonsgegevens verwerken die op u betrekking hebben. Indien dit het geval is, kunt u ons om een kopie vragen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, voor zover dit vereist is op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • Recht op rectificatie en wissing van uw persoonsgegevens
  U kunt ons vragen om onjuiste persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren. Ook kunt u ons vragen om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, te wissen als deze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt, als u uw toestemming heeft ingetrokken en wij geen andere rechtsgrond hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens, als uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, of als uw persoonsgegevens moeten worden gewist ingevolge de geldende wet- en regelgeving in de EU of in een EU-lidstaat.
 • Recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
  U kunt bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigde belang. Wij verwerken uw persoonsgegevens dan niet langer voor dit doel, tenzij wij daarvoor een zwaarder wegend gerechtvaardigd belang hebben. U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te wissen, tenzij er een zwaarder wegend gerechtvaardigd belang is voor de verwerking.
 • Recht op dataportabiliteit
  U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die u aan BMN heeft verstrekt, aan u te doen toekomen of over te dragen aan een andere organisatie, zulks in een machineleesbare vorm.
 • Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
  Als u van mening bent dat wij niet voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de lokale toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. CONTACTGEGEVENS EN WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of wilt u een van de hiervoor vermelde rechten uitoefenen, stuur dan een e-mail naar onze Data Privacy Office: privacy@bmn.nl

Deze Privacyverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd. De meest actuele Privacyverklaring vindt u op onze website. Deze Privacyverklaring is laatstelijk herzien in april 2021. U kunt deze Privacyverklaring opslaan of printen via de knoppen boven aan deze pagina.